Politika

utorak, 30. ožujka

Sazvana 24. sjednica Gradskog vijeća Grada Paga, na dnevnom redu čak 22 točke

Sazvana 24. sjednica Gradskog vijeća Grada Paga, na dnevnom redu čak 22 točke
Grad Pag

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Paga Dario Grašo sazvao je 24. sjednicu Gradskog vijeća Grada Paga za 30. ožujka 2021. godine u Kneževom dvoru, s početkom u 12:00 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

1.STATUT GRADA PAGA,

2.POSLOVNIK Gradskog vijeća Grada Paga

3.ODLUKA o sastavu, broju, djelokrugu i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Paga

4.ODLUKA o dodjeli javnih priznanja Grada Paga
Imenovanje počasnim građaninom Grada Paga
4.1. EVELIN MARŽIĆ
Nagradu Grada Paga za životno djelo
4.2.prof. VESNA FABIJANIĆ
Godišnja nagrada Grada Paga u oblasti kulture
4.3.gosp. KRSTE JURAS
u oblasti sporta
4.4.Stolnoteniski klub DALMATINAC PAG
4.5.MATE KURILIĆ (član stolnoten. kluba)
u oblasti društvenih djelatnosti
4.6.ŠIME MEŠTROVIĆ

5.Informacija o sudskim sporovima Grada Paga (Ibis, Jović)

6. Problematika Dječjeg vrtića “Paški mališani” Pag,

7.ODLUKA o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja obalnog pojasa “Prosika-Golija”–Pag

8.Predstavka građana s područja Golije vezano za prenamjenu dijela javne površine na „Trajektnom pristaništu“

9.Problem nesuradnje Gradonačelnika Grada Paga i predsjednika Gradskog vijeća Grada Paga

10.ODLUKA o proglašenju 2021.godinu- godinom “Paške robinje”,

11. ODLUKA o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune SPORAZUMA o pripremi, realizaciji i provedbi EU projekata „Vodoopskrbni sustav Hrvatsko primorje“,

12. ODLUKA o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune STATUTA Javne vatrogasne postrojbe Pag,

13. ODLUKA o usvajanju Godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Paga za 2021.godinu

14. ODLUKA o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Paga za 2021. godinu,

15.IZVJEŠĆE o radu Javne vatrogasne postrojbe Pag za 2020. godinu,

16.ODLUKA o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Grada Paga,

17.SMJERNICE za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Paga za razdoblje od 2020. do 2024. godine,

18.ODLUKA o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Gradske knjižnice Pag,

19.ODLUKA o proglašenju svojstva komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi za groblja na području Grada Paga,

20.ODLUKA o davanju na korištenje prostora u vlasništvu Grada Paga (udruzi KOS)

21.ODLUKA o davanju na korištenje prostora u vlasništvu Grada (udruzi Volim Vlašići)

22.ODLUKA o davanju suglasnosti na formiranje građevne čestice,

-Vijećnička pitanja.


Reci što misliš!