Biznis

Liburnija d.o.o.

Javni natječaj za prikupljanje najpovoljnije pisane ponude za zakup poslovnog prostora na Autobusnom kolodvoru Biograd n/M

Javni natječaj za prikupljanje najpovoljnije pisane ponude za zakup poslovnog prostora na Autobusnom kolodvoru Biograd n/M

Temeljem članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine” br. 125/11 i 64/15) i članka 5. stavka 1. točke 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine” br. 112/18) Liburnija d.o.o. Zadar raspisuje

za prikupljanje najpovoljnije pisane ponude za zakup

- Daje se u zakup poslovni prostor na autobusnom kolodvoru u Biogradu na Moru,  površine 22,00 m².

- Prostor je pogodan za obavljanje uslužnih djelatnosti.

- Trajanje zakupa je tri godine.

- Troškove PDV-a snosi zakupnik.

- Sve režijske troškove snosi zakupnik.

- Eventualne preinake prostora snosi zakupnik.

- Razgledavanje prostora moguće je radnim danom od 10.00 do 12.00 sati uz prethodnu najavu gosp. Marku Baradiću na br. mob. 091/570-6176.

- Ponuditelji koji se natječu moraju po svim osnovama imati podmirene eventualno dospjele obveze prema Liburniji d.o.o. do trenutka otvaranja ponuda.

- Svaki ponuditelj dužan je položiti jamčevinu u iznosu od 3.000,00 kn na žiro-račun Liburnije d.o.o. HR0624070001100359021 kod OTP banke  s naznakom “jamčevina”   i pozivom na broj 02,  te  datumom uplate.

- Iznos uplaćene jamčevine bit će uračunat u zakupninu odabranog ponuditelja, a ostalim ponuditeljima bit će vraćen u roku od tri (3) dana od odabira.

- Pisana ponuda za sudjelovanje u natječaju mora sadržavati:

- naznaku poslovnog prostora za koji se daje ponuda na natječaju;

            - osnovne podatke o pravnoj ili fizičkoj osobi koja se natječe;

            - presliku rješenja o upisu u sudski registar za pravnu osobu, odnosno presliku

              obrtnice, osobne iskaznice ili domovnice za fizičku osobu;

            - dokaz o uplaćenoj jamčevini;

            - ponuđeni iznos zakupnine izražen u kunama mjesečno u netto iznosu;

- dokaz o uspješnosti poslovanja BON- 2 (SOL-2) ne stariji od 60 dana od dana objave  natječaja;

            - dokaz o podmirenim dospjelim obvezama plaćanja poreza i doprinosa za  zdravstveno i mirovinsko osiguranje u RH (potvrda Porezne uprave, ne starija od 60 dana od dana objave natječaja).

- Ponude za navedeni prostor dostavljaju se u zatvorenoj  omotnici na adresu:

Liburnija d.o.o. Zadar

Ante  Starčevića 1, 23000 Zadar

s naznakom “za poslovni  prostor na autobusnom kolodvoru u Biogradu na Moru, površine 22,00 m2- ne otvarati” ili osobno na adresu Matije Škarića bb u Zadru,  soba br. 1/I.          

- Krajnji rok za podnošenje ponuda je 02. prosinca 2022. godine (petak) do 11.00 sati.

- Povjerenstvo za provedbu natječaja neće razmatrati nepotpune, nepravovaljane i neprecizne ponude, ni ponude sudionika natječaja koji nisu podmirili sve svoje dospjele obveze prema Liburniji d.o.o. do dana otvaranja ponuda.

- U slučaju da dva ili više ponuditelja koji ispunjavaju uvjete iz natječaja ponude isti iznos zakupnine, pravo prvenstva ima ponuditelj čija je ponuda ranije zaprimljena na protokol Liburnije d.o.o.

- Ponude se mogu povući najkasnije do trenutka otvaranja ponuda. Ponuditelji koji povuku ponudu do trenutka otvaranja ponuda imaju pravo na povrat jamčevine.

- Nakon donesene odluke o dodjeli poslovnog prostora u zakup najpovoljnijem ponuditelju, ukoliko isti odustane od dobivenog poslovnog prostora i sklapanja ugovora o zakupu, gubi pravo na povrat jamčevine, a za predmetni poslovni prostor natječaj će se ponoviti.

- Povjerenstvo za provedbu natječaja donosi odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja. Najpovoljniji ponuditelj je ponuditelj koji ispunjava sve uvjete iz natječaja, te je ponudio najveći iznos zakupnine.

- Ugovor o zakupu sklopit će se s najpovoljnijim ponuditeljem.

- Ugovor o zakupu sklapa se kao ovršna isprava– potvrđen (solemniziran) kod Javnog bilježnika, a na trošak zakupnika.

- Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Pravnoj službi Liburnije d.o.o. na tel. 023/343-709.

- Svi ponuditelji bit će pisanim putem obaviješteni o rezultatima natječaja u roku od 3  dana od dana odabira.

- Liburnija d.o.o. zadržava pravo ne izabrati niti jednu od pristiglih ponuda odnosno poništiti natječaj.                   

                    Liburnija d. o. o. Zadar


Reci što misliš!