Biznis

Liburnija d.o.o.

Javni natječaj za prikupljanje najpovoljnije pisane ponude za zakup poslovnog prostora na Autobusnom kolodvoru Zadar

Javni natječaj za prikupljanje najpovoljnije pisane ponude za zakup poslovnog prostora na Autobusnom kolodvoru Zadar
Dino Stanin/PIXSELL

Temeljem članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne novine br. 125/11) i članka 5. stavka 1. točke 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne novine br. 112/18) Liburnija d.o.o. Zadar raspisuje

                                    JAVNI NATJEČAJ

                                 za prikupljanje najpovoljnije pisane ponude za zakup

- Poslovnog prostora na katu autobusnog kolodvora u Zadru, Ante Starčevića 1, površine 120,00 m2, č.z. 5843/5, k.o. Zadar;

- Prostor je namijenjen  za obavljanje uredskih djelatnosti.

- Trajanje zakupa je tri godine.

- Početna cijena zakupnine iznosi 5.500,00 kn netto mjesečno.

- Troškove PDV-a snosi zakupnik.

- Sve režijske troškove snosi zakupnik.

- Eventualne preinake prostora snosi zakupnik.

- Razgledavanje prostora moguće je radnim danom uz prethodnu najavu gosp. Sandiju Šalovu na br. mob. 098/919-8370.

- Ponuditelji koji se javno natječu moraju po svim osnovama imati podmirene eventualno dospjele obveze prema Liburniji d.o.o. do trenutka otvaranja ponuda.

- Svaki ponuditelj dužan je položiti jamčevinu u iznosu od 5.500,00 kn na žiro-račun Liburnije d.o.o. HR0624070001100359021 kod OTP banke  s naznakom “jamčevina”  i pozivom na broj 02, te  datumom uplate;

- Iznos uplaćene jamčevine bit će uračunat u zakupninu odabranog ponuditelja, a ostalim ponuditeljima bit će vraćen u roku od tri (3) dana od odabira.

- Pisana ponuda za sudjelovanje u javnom natječaju mora sadržavati:

- naznaku poslovnog prostora za koji se daje ponuda na javnom natječaju;

            - osnovne podatke o pravnoj ili fizičkoj osobi koja se javno natječe;

            - presliku rješenja o upisu u sudski registar za pravnu osobu,

              odnosno presliku obrtnice, osobne iskaznice ili domovnice za fizičku osobu;

            - dokaz o uplaćenoj jamčevini;

            - ponuđeni iznos zakupnine izražen u kunama mjesečno u neto iznosu;

- dokaz o uspješnosti poslovanja (BON- 1 i BON- 2) ne stariji od 30 dana od dana objave  javnog natječaja za pravne osobe, te BON- 2 (SOL-2) za fizičke osobe ne stariji od 30 dana od dana objave javnog natječaja;

            - dokaz o podmirenim dospjelim obvezama plaćanja poreza i doprinosa za zdravstveno i mirovinsko osiguranje u RH (potvrda Porezne uprave, ne starija od 30 dana od dana objave javnog natječaja).

- Ponude za navedeni prostor dostavljaju se u zatvorenoj  omotnici na adresu:      

Liburnija d.o.o. Zadar
Ante  Starčevića 1, 23000 Zadar
s naznakom “za poslovni  prostor na katu autobusnog
kolodvora u Zadru, površine 120,00 m2- ne otvarati” ili osobno
na adresu Matije Škarića bb u Zadru,  soba br. 1/I.

- Krajnji rok za podnošenje ponuda je 17. veljače 2020. godine (ponedjeljak) do 10.30 sati.

- Otvaranje ponuda obavit će Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja dana 17. veljače 2020. godine (ponedjeljak) u 10.30 sati u prostorijama Liburnije d.o.o,  Matije Škarića bb u Zadru, soba broj 3/I.

- Otvaranju ponuda mogu biti nazočni ponuditelji ili ovlašteni predstavnici ponuditelja.

- Povjerenstvo neće razmatrati nepotpune, nepravovaljane i neprecizne ponude, ni ponude sudionika javnog natječaja koji nisu podmirili sve svoje dospjele obveze prema Liburniji d.o.o. do dana otvaranja ponuda.

- U slučaju da dva ili više ponuditelja koji ispunjavaju uvjete iz javnog natječaja ponude isti iznos zakupnine, pravo prvenstva ima ponuditelj čija je ponuda ranije zaprimljena na protokol Liburnije d.o.o.

- Ponude se mogu povući najkasnije do trenutka otvaranja ponuda. Ponuditelji koji povuku ponudu do trenutka otvaranja ponuda imaju pravo na povrat jamčevine.

- Nakon donesene odluke o dodjeli poslovnog prostora u zakup najpovoljnijem ponuditelju, ukoliko isti odustane od dobivenog poslovnog prostora i sklapanja ugovora o zakupu, gubi pravo na povrat jamčevine, a za predmetni poslovni prostor javni natječaj će se ponoviti.

- Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja donosi odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja. Najpovoljniji ponuditelj je ponuditelj koji ispunjava sve uvjete iz javnog natječaja, te je ponudio najveći iznos zakupnine.

- Ugovor o zakupu sklopit će se s najpovoljnijim ponuditeljem.

- Ugovor o zakupu sklapa se kao ovršna isprava– potvrđen (solemniziran) kod Javnog bilježnika, a na trošak zakupnika.

- Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Pravnoj službi Liburnije d.o.o. na tel. 343-709.

- Svi ponuditelji bit će pisanim putem obaviješteni o rezultatima javnog natječaja u roku od 3 dana od dana odabira.

                                                                                           Liburnija d. o. o. Zadar


Reci što misliš!