Politika

#pag

Održana prva sjednica Gradskog vijeća Grada Paga

Održana prva sjednica Gradskog vijeća Grada Paga
Radio Pag

U Kneževom dvoru u Pagu održana je 1. sjednica Gradskog vijeća Grada Paga u novom sazivu, nakon lokalnih izbora. Sjednicom je predsjedala Jasna Magaš, predsjednica Gradskog vijeća, a nazočni su, uz gradske vijećnike, bili i gradonačelnik Grada Paga Ante Fabijanić te pročelnici gradskih ureda. Na dnevnom redu bilo je 38 točaka.

Na početku sjednice gradonačelnik Fabijanić iznio je Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Paga za 2020. godinu, a nakon toga je podneseno Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Paga za 2020. godinu. Gradsko viječe donijelo je odluke o kratkoročnom zaduženju putem okvirnog kredita po poslovnom računu, o davanju suglasnosti na podjelu i prijenos dijela poslovnog udjela u Trgovačkom društvu Vodovod Hrvatsko primorje-Južni ogranak d.o.o., o osnivanju Trgovačkog društva Pag turizam d.o.o., o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Javne vatrogasne postrojbe Pag, o naknadama članovima Gradskog vijeća i predsjednicima Vijeća Mjesnih odbora Grada Paga, o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Paga za 2021. godinu, o proglašenju 2021. godine godinom "Paške robinje" i o usvajanju Godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Paga za 2021. godinu.

Gradsko vijeće donijelo je i odluke o imenovanju novih članova u povjerenstvima za proračun i financije, za prostorno uređenje, za imovinsko pravna pitanja, za društvene djelatnosti, za komunalno gospodarstvo, za gospodarstvo, za međunarodnu i međugradsku suradnju, za razvoj mjesne samouprave, za hrvatske branitelje Domovinskog rata, za Socijalno vijeće Grada Paga, komisiju za priznanja i za Upravno vijeće Dječjeg vrtića Paški mališani. Donesena je i Odluka o reguliranju prometa na području Grada Paga, davanju na korištenje prostora u vlasništvu Grada Paga, o nekorištenju prava prvokupa zemljišta na Maunu i o neprihvaćanju Ugovora o suradnji na udruženim marketinškim aktivnostima.


Reci što misliš!