Biznis

Liburnija d.o.o.

Javni natječaj za prikupljanje najpovoljnije pisane ponude za zakup poslovnog prostora na Autobusnom kolodvoru Zadar

Javni natječaj za prikupljanje najpovoljnije pisane ponude za zakup poslovnog prostora na Autobusnom kolodvoru Zadar
Dino Stanin/PIXSELL

Temeljem članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine” br. 125/11, 64/15 i 112/18)

Liburnija d.o.o. Zadar raspisuje     

NATJEČAJ

za prikupljanje najpovoljnije pisane ponude za zakup

- Poslovnog prostora na katu autobusnog kolodvora u Zadru, Ante Starčevića 1, ukupne površine 246,00 m 2.

- Prostor je pogodan  za obavljanje sportske, te zabavne i rekreacijske djelatnosti.

- Trajanje zakupa je tri godine.

- Troškove PDV-a snosi zakupnik.

- Režijske troškove snosi zakupnik.

- Troškove eventualne preinake odnosno adaptacije prostora snosi zakupnik.

- Razgledavanje prostora moguće je radnim danom od 08.00 do 12.00 sati uz prethodnu najavu gosp. Sandiju Šalovu na br. mob. 098/919-8370.

- Ponuditelji koji se natječu moraju po svim osnovama imati podmirene eventualno dospjele obveze prema Liburniji d.o.o. do trenutka otvaranja ponuda.

- Svaki ponuditelj dužan je položiti jamčevinu u iznosu od 1.200,00 € na žiro-račun  Liburnije d.o.o.  IBAN HR0624070001100359021 kod OTP banke d.d., s naznakom “jamčevina”  i pozivom na broj 02,  te  datumom uplate.

- Iznos uplaćene jamčevine bit će uračunat u zakupninu odabranog ponuditelja, a ostalim ponuditeljima bit će vraćena u roku od tri (3) dana od odabira.

- Pisana ponuda za sudjelovanje u natječaju mora sadržavati:

- naznaku poslovnog prostora za koji se daje ponuda na natječaju;

            - osnovne podatke o pravnoj ili fizičkoj osobi koja se natječe;

            - presliku rješenja o upisu u sudski registar za pravnu osobu odnosno presliku obrtnice, osobne iskaznice ili domovnice za fizičku osobu;

            - dokaz o uplaćenoj jamčevini;

            - ponuđeni iznos zakupnine izražen u eurima mjesečno bez PDV-a;

- dokaz o uspješnosti poslovanja – original obrazac BON- 1 ne stariji od 60 dana od dana objave natječaja odnosno odgovarajuću potvrdu FINE i Banke za pravne osobe, te original obrazac BON – 2 (SOL-2) za fizičke osobe ne stariji od 60 dana od dana objave natječaja odnosno odgovarajuću potvrdu Banke o nemogućnost izdavanja navedenih isprava;

- dokaz o podmirenim dospjelim obvezama plaćanja poreza i doprinosa za zdravstveno i mirovinsko osiguranje u RH (potvrda Porezne uprave, ne starija od 60 dana od dana objave natječaja) original ili preslika.

- Ponude za navedeni prostor dostavljaju se u zatvorenoj  omotnici na adresu:

Liburnija d.o.o. Zadar

Ante  Starčevića 1, 23000 Zadar
s naznakom “za poslovni  prostor na katu autobusnog
kolodvora u Zadru, površine 246,00 m2- ne otvarati” ili osobno
na adresu Matije Škarića bb u Zadru,  soba br. 1/I.

- Krajnji rok za podnošenje ponuda je 19. srpnja 2024. godine (petak) do 11.00 sati bez obzira na način dostave.

- Povjerenstvo za provedbu natječaja neće razmatrati nepotpune, nepravovaljane i neprecizne ponude, ni ponude sudionika natječaja koji nisu podmirili sve svoje dospjele obveze prema Liburniji d.o.o. do dana otvaranja ponuda.

- U slučaju da dva ili više ponuditelja koji ispunjavaju uvjete iz natječaja ponude isti iznos zakupnine, pravo prvenstva ima ponuditelj čija je ponuda ranije zaprimljena na protokol Liburnije d.o.o.

- Ponude se mogu povući najkasnije do trenutka otvaranja ponuda. Ponuditelji koji povuku ponudu do trenutka otvaranja ponuda imaju pravo na povrat jamčevine.

- Nakon donesene odluke o dodjeli poslovnog prostora u zakup najpovoljnijem ponuditelju, ukoliko isti odustane od dobivenog poslovnog prostora i sklapanja ugovora o zakupu, gubi pravo na povrat jamčevine, a za predmetni poslovni prostor natječaj će se ponoviti.

- Povjerenstvo za provedbu natječaja donosi odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja. Najpovoljniji ponuditelj je ponuditelj koji ispunjava sve uvjete iz natječaja, te je ponudio najveći iznos zakupnine.

- Ugovor o zakupu sklopit će se s najpovoljnijim ponuditeljem.

- Najpovoljniji ponuditelj dužan je sklopiti ugovor o zakupu najkasnije u roku od 30 dana od dana primitka odluke o dodjeli poslovnog prostora. Ukoliko najpovoljniji ponuditelj ne sklopi ugovor o zakupu u naznačenom roku, smatra se da je odustao od istog, te gubi pravo na povrat jamčevine, a za predmetni poslovni prostor, javni natječaj će se ponoviti.

- Ugovor o zakupu sklapa se kao ovršna isprava– potvrđen (solemniziran) kod Javnog bilježnika, a na trošak zakupnika.

- Zakupnina za poslovni prostor uvećana za troškove PDV-a plaća se do 15. u mjesecu za tekući mjesec.

- Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Pravnoj službi Liburnije d.o.o. na tel. 023/343-709.

- Svi ponuditelji bit će pisanim putem obaviješteni o rezultatima natječaja u roku od 3 dana od dana odabira.

- Liburnija d.o.o. zadržava pravo ne izabrati niti jednu od pristiglih ponuda odnosno poništiti natječaj, bez iznošenja razloga.

Liburnija d.o.o. Zadar


Reci što misliš!