Biznis

Liburnija d.o.o.

Natječaj za prikupljanje i odabir najpovoljnije pisane ponude za oglašavanje i reklamiranje na autobusima u gradskom i prigradskom prijevoz

Natječaj za prikupljanje i odabir najpovoljnije pisane ponude za oglašavanje i reklamiranje na autobusima u gradskom i prigradskom prijevoz

Liburnija d.o.o. Zadar, Ante Starčevića 1, OIB 03655700167, objavljuje

                                     N  A  T  J  E  Č  A  J

za prikupljanje i odabir najpovoljnije pisane ponude za oglašavanje i reklamiranje na autobusima u gradskom i prigradskom prijevozu

Autobusi:

- 15 autobusa za gradski prijevoz, te

- 34  autobusa za prigradski prijevoz.

- Trajanje zakupa je tri (3) godine.

Sadržaj ponude

Ponuda treba sadržavati:

1. naziv i točnu adresu ponuditelja

2. izvadak iz sudskog, strukovnog ili trgovačkog registra u izvorniku ili ovjerenom presliku (ne stariji od 30 dana)

3. izjavu ponuditelja ili odgovarajuću potvrdu kojom dokazuje da nije pokrenut stečajni postupak, da se ne nalazi u postupku likvidacije odnosno da nije u postupku obustavljanja poslovnih djelatnosti;

4. dokaz o bonitetu (BON-1) u izvorniku ili ovjerenom presliku (ne stariji od 30 dana);

5. dokaz o solventnosti BON-2 u izvorniku ili ovjerenom presliku (ne stariji od 30 dana)

6. dokaz o ispunjenju obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza  za mirovinsko i zdravstveno osiguranje (ne stariji od 30 dana), osim ako prema posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja;

7. izjavu da ponuditelju ili osobi ovlaštenoj za zastupanje nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više kaznenih djela iz područja gospodarskog kriminaliteta (ne starija od od 30 dana računajući od dana oglašavanja natječaja);

8. izjava ponuditelja o prihvaćanju svih uvjeta iz natječaja;

9. izjavu ponuditelja da raspolaže osobama koje posjeduju strukovnu sposobnost, stručno znanje i iskustvo potrebno za izvršavanje usluge;

10. izjavu ponuditelja iz koje je razvidno kojim uređajima i kojom tehničkom opremom raspolaže u svrhu izvršenja ugovora; 

11. referencije do sada obavljenih poslova;

12. cijenu zakupa izraženu bez PDV-a;

13. ostale prednosti i pogodnosti koje ponuditelj nudi;

14. dokaz o uplati jamčevine.

Kriterij za odabir ponude: Najviša cijena ponude

Dostava ponude

Ponuda se dostavlja u zatvorenoj  omotnici na adresu:

Liburnija d.o.o. Zadar

23000 Zadar, Ante  Starčevića 1
ili osobno na adresu Matije Škarića bb,
sa naznakom “ponuda –oglašavanje i
reklamiranje na  autobusima 2020. godina
 - ne otvaraj”

Ponuditelj je dužan  položiti jamčevinu na žiro-račun Liburnije d.o.o, IBAN HR8224840081100419156 kod RBA  Zagreb, s naznakom “jamčevina”  i pozivom na broj 02,  te  datumom uplate koja odgovara jednogodišnjoj ponuđenoj zakupnini u neto iznosu.

U slučaju povlačenja ponude ili nepotpisivanja ugovora o zakupu  naručitelj će zadržati jamčevinu.

Ponuditelj može dostaviti samo jednu ponudu.

Ponuditelj koji se natječe mora po svim osnovama imati podmirene eventualno dospjele obveze prema Liburniji d.o.o. do trenutka otvaranja ponuda.

Krajnji rok za podnošenje ponuda bez obzira na način dostave je 22. svibnja 2020. godine do 10.00 sati.

Nepotpune i nepravodobno dostavljene ponude neće se razmatrati.

Liburnija d.o.o. zadržava pravo ne izabrati niti jednu od pristiglih ponuda.

Svi ponuditelji bit će obaviješteni o rezultatima natječaja u roku od 5 dana od odabira.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Pravnoj službi Liburnije d.o.o. na tel. 023/343-709.

                                                                                           Liburnija d. o. o. Zadar


Reci što misliš!